Karjeras koučinga instruments

Karjeras koučinga instruments ir īpaši izstrādātu kartīšu komplekts, kura mērķis ir veicināt dziļas un jēgpilnas sarunas par karjeru, profesionālo attīstību un motivāciju uzņēmumos, nodrošinot cilvēkcentrētu pieeju.

Instruments izstrādāts, balstoties uz M. Arthur un P.Parker veiktajiem pētījumiem par nelimitētu cilvēku karjeru. Tā ir karjera, kuru vada pats cilvēks, apzinoties savas dzīves vajadzības un prioritātes. 

Karjeras vadības pamatnostādnes papildinātas ar K. Vilber atziņām par integrālu dzīves praksi.


Komplekta saturs

Karjeras koučinga instruments sastāv no vairāk nekā 130 apgalvojumiem, kas iedalīti 4 blokos: kāpēc? (zilās kartiņas), kā? (dzeltenās kartiņas), ar ko kopā? (zaļās kartiņas) un personiskie resursi (sarkanās kartiņas). 

No katra kartiņu bloka dalībnieks izvēlas 3-7 sev svarīgākos apgalvojumus. 

Par katru apgalvojumu  dalībnieks pastāsta:

  1. Kāpēc viņam/ai tas ir svarīgs.

  2. Situāciju, kurā viņš/a to ir piedzīvojis/-usi.

Karjeras kouča/konsultanta uzdevums ir klausīties, iedziļināties stāstā un, nevis meklēt tūlītējus risināt, bet jautāt jautājumus, kas dalībniekam ļauj labāk izprast savu izvēli un domu gaitu. 

Konsultāciju norise

Efektīvāk, ja refleksija tiek veikta rakstiski. 

Kad tas paveikts, karjeras koučs/konsultants palīdz dalībniekam izveidot turpmāko darbības plānu, kas notiek šādi:

  1. Dalībnieks pats reflektē par to, kuras trīs nozīmīgākās tēmas atkārtojas viņa/as stāstos;

  2. karjeras koučs/konsultants reflektē par to, kuras trīs tēmas kā galvenās viņš/a ir sadzirdējis dalībnieka stāstā

  3. Dalībnieks nodefinē 3 galvenos attīstības virzienus un izstrādā rīcības plānu katram no tiem – kas tiks paveikts 3 mēnešu laikā, pusgada laikā un 1 gada laikā; kouča uzdevums ir pārliecināties, ka izvirzītie uzdevumu un mērķi ir reāli.

0
Anita Gaile
Cilvēki | Organizācijas | Nākotne
anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252 .